Nuostatai

 VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖ” NUOSTATAI

(Nauja redakcija)

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Visas institucijos pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė” (toliau –
  Darželis).
 2. Sutrumpintas pavadinimas – Darželis „Vėtrungė”.
 3. Darželio įsteigimo data – 1973-11-30. Vilniaus lopšelis-darželis Nr.142 įsteigtas
  Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto 1973-11-30 potvarkiu Nr.649. Vilniaus miesto tarybos
  1998-07-15 sprendimu Nr. 225 lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis
  „Vėtrungė”.
 4. Darželio veiklos pradžia 1974-03-05.
 5. Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas – 3112 (lopšelis-
  darželis), juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas – 9002809.
 6. Darželio priklausomybės tipas-2 (savivaldybės).
 7. Darželio adresas: Gardino g. 8, LT-02174 Vilnius.
 8. Ugdymo kalba – lietuvių kalba, rusų kalba.
 9. Darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 8864892, adresas
  – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius – kodas – 9163147, adresas – Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius.                                                           10.Ugdymo forma – dieninė.                                                                  11. Pagrindinė veiklos rūšys – ikimokyklinis ugdymas (su priešmokyklinio ugdymo
  grupėmis) kodas – 80.10.10.                                                                               12.Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Ji savo veikla grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais. Darželis gali turėti savo atributiką: vėliavą, ženklą (emblemą).

                                                           II. TIKSLAI

 1. Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius,
  pažintinius poreikius.
 2. Padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 3. Kartu su šeima puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmens vystymosi ir
  socializacįjos sėkmę, suteikti vaikui kokybišką globą ir ugdymą.
 4. Ugdyti savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį
  vaiką, sudarant prielaidas tolesniam mokymuisi mokykloje.
 5. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kurybiškum įvairius jo gebėjimus, puoselėti individualybę.

III. UŽDAVINIAI

 1. Padėti vaikui suvokti ir priimti bendrąsias žmogaus vertybės.Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, puoselėti jo teigiamas, į
  asmens tobulėjimą nukreiptas prigimtines galias, garantuoti saugumą, padėti adaptuotis naujoje
  aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, mokyti sveikos gyvensenos.
 2. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudaryti galimybes patirti pažinimo
  džiaugsmą, ugdyti ir plėtoti intelektinius gebėjimus.
 3. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę,
  sudaryti prielaidas skaitymui ir rašytinei kalbai ugdyti.
 4. Ugdyti vaiko dorines nuostatas, jautrumą žmogui ir visam gyvajam pasauliui,
  ugdyti pagarbą tėvams, artimiesiems, bendraamžiams ir kitiems žmonėms, kūrybiškumą, padėti
  suvokti ir pažinti gamtos grožį, meną, skatinti dalyvauti kūrybinėje veikloje ir atskleisti save, kaip
  potencialų kūrėją.
 5. Sudaryti prielaidas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumui pradinėje
 6. Propaguoti ir įdiegti vaikams sveiko gyvenimo būdą

                           IV.STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

 1. Darželio tipas – bendros paskirties.
 2. Darželio struktūra:
  • vaikų lopšelis – 1-3 metų vaikams;
  • vaikų darželis – 3-5(6) metų vaikams;
  • priešmokyklinio ugdymo grupė(s) – 5-6 metų vaikams.

      Darželis, vadovaudamasis    Švietimo    ir    mokslo    ministerijos                                  patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa „Vėrinėlis” bei kitomis rekomenduojamomis     ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, atlieka šias funkcijas:                    3. Rengia strateginį veiklos planą ir metinę veiklos programą.                                            4. Formuoja vaikų ugdymo turinį, atitinkantį pagrindines Lietuvos valstybės ir Vilniaus       savivaldybės švietimo nuostatas, individualius darželio bendruomenės poreikius.             5.Sudaro vaikams higienines, materialines, pedagogines, psichologines                          ugdymosi sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmens brandą.            6.Suteikia vaikams doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos                                pagrindus,supažindina su bendrosiomis žmogaus vertybėmis, lavina gebėjimąjomis       grįsti savo gyvenimą.                                                                                                        7.Įvairiomis formomis organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, jiems                        teikiaspecialiąją pedagoginę pagalbą.                                                                                8. Sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių ir rusų tautos kultūros pagrindus.                9.Užtikrina sveikatos ir saugos darbe, civilinės ir priešgaisrinės saugos                             įstatymų reikalavimų vykdymą.                                                                                   10. Nustato darbo organizavimo tvarką.                                                                             11. Gali organizuoti sutrumpintos darbo dienos vaikų grupių veiklą.                                   12.  Gali organizuoti papildomą vaikų tėvų apmokamą veiklą vaikams.

                   V. VAIKŲ PRIĖMIMO IR UGDYMO TVARKA

 1. Vaikai į Darželį priimami pagal gyvenamąją vietą arba kita tvarką.
 2. Vaikai priimami tėvams pateikus prašymą, vaiko gimimo nuorašą,
  sveikatos pažymą ir dokumentą patvirtinantį vaiko gyvenamąją vietą.
 3. Priimant vaikus į Darželį pirmenybė teikiama vaikams, kuriuos augina vienas iš
  tėvų, kurių tėvai yra moksleiviai, studentai, besimokantys dieniniuose skyriuose, socialiai remtinų
  šeimų vaikams, vaikams šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, taip pat vaikams, kurių tėvai yra
  pirmos ir antros grupės invalidai.
 4. Vaikų grupės komplektuojamos to paties ir skirtingo amžiaus vaikais.
 5. Lopšelio bendrojo ugdymo grupėse 1-3 metų vaikams gali būti ne daugiau kaip 10 vaikų.
 6. Darželio bendrojo ugdymo grupėse 3-5/6 metų vaikams gali būti ne daugiau kaip
  15 vaikų.
 7. Priešmokyklinio ugdymo grupėse 5-6 metų vaikams gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų.
 8. Integruojant specialiųjų   poreikių   vaikus   į   bendrojo   ugdymo   grupes   bei
  komplektuojant specialiojo ugdymo grupes taikomas koeficientas 2 vaikams, turintiems nežymių
  sutrikimų ir koeficientas 3 vaikams, turintiems kompleksinių sutrikimų.
 9. Darželis ugdymo  procesą organizuoja  vadovaudamasis   Švietimo  ir  mokslo
  ministerijos   rekomenduojamomis   ikimokyklinio   ir   priešmokyklinio   ugdymo   programomis,
  Švietimo įstatyme numatytais pagrindiniais švietimo sistemos principais ir uždaviniais.
 10. Specialių poreikių vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Specialiojo
  ugdymo įstatymo nuostatomis.
 11. Darželio darbo laiką nustato steigėjas arba Darželio taryba, atsižvelgdama į
  higienos normas ir tėvų pageidavimus.
 12. Darželyje gali veikti 10,5 vai., 12 vai., 24 vai., arba kitokios darbo trukmės grupės.

                                       VI.  DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Vaikai turi teisę:

 • Ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
  aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;
 • Į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;
 • Gauti geros kokybės ugdymą, priežiūrą ir pagalbą;
 • Į saviraiškos laisvę;
 • Ugdytis lietuvių (arba tautinės rusų bendrijos kalba), perimti lietuvių (ir rusų)
  tautų kultūros pagrindus, papročius, tradicijas;
 • Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose,
  Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
 1. Vaikų pareigos ir atsakomybė:
 2. Būti    mandagiems,    draugiškiems,    laikytis    visuomenėje    nusistovėjusių
  bendravimo ir elgesio normų;
 • Derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;
 • Priimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;

3. Gerbti šeimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais
suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui;                                                                        4.Tausoti, branginti Darželio inventorių, žaislus.                                                                5.Tėvai (globėjai) turi teisę:                                                                                                6. Švietimo  įstatymo  nustatyta tvarka pasirinkti  valstybinę,   savivaldybės  ar                   nevalstybinę ikimokyklinio ugdymo įstaiga;

 • Gauti informaciją apie darželyje vykdomas švietimo programas
  teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;
 • Dalyvauti Darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymę
  siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, gauti informaciją apie vaiko
  pasiekimus;
 • Naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;
 • Kreiptis į Darželio vadovą, prašant sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.

7.Tėvai (globėjai) privalo:

 • Rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisėtus interesus;
 • Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto,
  prievartos ir išnaudojimo;
 • Bendradarbiauti su Darželio vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais, teikiančiais
  specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko
  ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;

       8. Nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko išlaikymą Darželyje;                                      9. Laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos;

 • Mokyti vaiką doros, mandagumo, visuomenėje priimtų bendravimo normų,
  skatinti vaiko   darbštumą,   pasitikėjimą  savimi,   atvirumą,   savarankiškumą,   iniciatyvumą  ir
  atsakomybę;
 • Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną, taip pat apie
  Darželio nelankymą dėl kitų priežasčių;
 • 6/7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą;
 • Kontroliuoti ir reikalauti esant koreguoti vaiko elgesį;

      10.Tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.            11.Pedagogai turi teisę:

 • Laisvai rinktis   pedagoginės   veiklos   formas   ir   metodus,   atitinkančius
  ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo
  programas;
 • Kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti,  atestuotis ir gauti kvalifikacinę
  kategoriją atitinkantį atlyginimą;

         12. Nemažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose,
gaunant atlyginimo vidurkį;

 • Atostogauti įstatymų numatyta tvarka ir naudotis Vyriausybės numatytomis
  lengvatomis;
 • Teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo programų reformos, jų tobulinimo, pedagogų
  kvalifikacijos kėlimo;
 • Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
  aplinkoje;
 • Dalyvauti Darželio savivaldoje, teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
 • Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinančias           kelti kvalifikaciją, tobulėti.                                                                                 13.Pedagogai privalo;                                                                                                      
 • Laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagoginės etikos normų tiek Darželyje, tiek už jo ribų;                                                                                
 • Siekti   įgyti   daugiau   dalykinių,   pedagoginių,   psichologinių   žinias,   keltikvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiųjų poreikių vaikais;                                                                                              
 • Tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias veiklos formas ir metodus, individualizuoti ugdomąjį procesą;                                                  
 • Tinkamai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus
 • Tinkamai pasirengti vaikų ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai
  juos organizuoti;
 • Ugdyti vaikų vertybines nuostatas, lavinti gebėjimąjomis vadovautis;
 • Užtikrinti ugdytinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
 • Teikti kvalifikuotą ir savalaikę pagalbą specialiųjų poreiki
 • Padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreiki
  veiklos bei buitinius įgūdžius.
 • Suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikoma smurtą,
  prievartą, seksualinį ar kitokį išnaudojimą ir apie tai informuoti Darželio vadovą bei tėvus (globėjus);
 • Nuolat informuoti   tėvus   (globėjus)   apie   vaikų  ugdymosi   poreikius   ir
  pasiekimus;
 • Bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti grupėje dirbančius pedagogus:
  muzikos mokytojus, psichologus, logopedus ir kitus pedagogus vaikų ugdymui tobulinti;

     14. Bendradarbiauti   su  kolegomis,   abipusiu   susitarimu   stebėti   vienas   kito
organizuojamą veiklą vaikams;

 • Bendradarbiauti su Darželio savivaldos institucijomis;
 • Vykdyti tikslią vaikų lankomumo apskaitą;
 • Pedagogas (auklėtojas, muzikos vadovas) yra atsakingas už ugdymo programos
  vykdymą, vaikų sveikatą ir gyvybę jo organizuotos veiklos metu;
 • Pedagogas, neatliekantis savo pareigų arba jas atliekantis netinkamai atsako
  Darbo kodekso nustatyta tvarka.                                                                           15.Kitų Darželio darbuotojų teises,  pareigas  ir  atsakomybę  reglamentuoja jų
  pareigybių aprašymai ar profesinės veiklos nuostatai.

VII. SAVIVALDA

      1.Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis                               telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus,       rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.                                                2. Darželio tarybą sudaro 8 nariai.                                                                                      3.Darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali būti tarybos            4.Darželio taryba renkama dvejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir          5.Tėvus į Darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus –                      pedagogų taryba, kitus narius siūlo steigėjas, visuomenė, rėmėjai.                                        6.Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių.                                  Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami                esant reikalui, be ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.                                                       7.Darželio tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems                                    bendruomenės nariams kartą per metus visuotiniame Darželio                                           bendruomenės susirinkime.                                                                                                8.Darželio tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar           kitiems norminiams teisės aktams, Darželio direktorius ar steigėjas tarybai siūlo             svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų          nustatyta tvarka.    

       9.Darželio taryba:

 •  Numato   Darželio   veiklos   uždavinius   ir   perspektyvas,   pritaria   Darželio nuostatams, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai;
 •  Inicijuoja šeimos ir Darželio bendradarbiavimą;
 •  Svarsto   Darželio   pajamų   ir   išlaidų   sąmatą,   planuoja   ir  kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri Darželio finansinę veiklą;
 • Svarsto Darželio struktūros keitimo klausimus;
 • Teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir
  globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų teisėtumą ištirs kompetetingos institucijos;
 • Teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos
 • Tarybos nutarimai gali būti įforminami Darželio direktoriaus privalomi visai bendruomenei;                                                                                                       10.Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija. Ją sudaro
  Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu.     11.Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.                                       12.Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į
  posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jai jame dalyvauja 2/3 tarybosnarių.                                                              13.Pedagogų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

14.Pedagogų taryba:

            15.Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo
klausimus;

 • Analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 • Analizuoja Darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Darželio veiklos kryptį ir Vilniaus
  savivaldybės švietimo nuostatas;
 • Teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos;
 • Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
 • Kartu su Darželio logopedu, asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia
  vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
 • Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis                 16.Darželyje veikia vaikų grupių tėvų komitetai. Jie renkami grupių tėvų susirinkime
  (vieną kartą per metus). Tėvų komitetai bendraudami su auklėtojomis padeda spręsti vaikų j/ auklėjimo grupės veiklos^klausimus.                                 17.Visuotinis Darželio vaikų tėvų susirinkimas šaukiamas direktoriaus iniciatyva 2
  kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu.

VIII. VALDYMAS

 1. Darželiui vadovauja direktorius. Direktorius į darbą priimamas atviro konkurso
  būdu, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais Direktorių,  laimėjusį atvirą konkursą,  į darbą priima  Vilniaus  savivaldybės administracijos direktorius ir sudaro su juo darbo sutartį Darbo Kodekso nustatyta tvarka.
 2. Direktorius:
 • Telkia Darželio bendruomenę Švietimo įstatymo numatytoms  nuostatoms,
  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Darželio veiklos
  programai vykdyti;
 • Vadovauja Darželio pedagogų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia
  svarstymui jo tobulinimo būdus;
 • Kartu su Darželio bendruomene numato Darželio veiklos kryptis, rengia veiklos
  programą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, metų veiklos sąvadą (ataskaitą) ir teikia pritart Darželio tarybai;
 • Aiškina Darželio bendruomenės nariams valstybinę bei Vilniaus savavaldybės
  švietimo politiką, numato visuomenės poreikius atitinkančius Darželio veiklos tikslus, inicijuoja
  veiklos programų ir projektų rengimą, organizuoja jų vykdymą;
 • Puoselėja demokratinius Darželio bendruomenės narių santykius;
 • Rūpinasi pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimu;
 • Bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais);
 • Kuria palankią socialinę kultūrinę aplinką;
 • Rūpinasi Darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiais ištekliais,
  racionaliu jų panaudojimu;
 • Sudaro sąlygas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimui;
 • Sudaro metinę Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, teikia ją įstaigos tarybai
  pritarti;
 • Skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams;
 • Vadovaujantis Darbo Kodeksu priima ir atleidžia iš darbo pedagoginį ir aptarnaujantį personalą;
 • Sudaro   sąlygas   Valstybinės   švietimo   priežiūros   institucijų,   Vilniaus savivaldybės Švietimo skyriaus, pedagogų ir vadovų atestacijos komisijų specialistams stebėti Darželio ir pedagogų veiklą;
 • Imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo
  taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoja
  suinteresuotas institucijas, tėvus (globėjus);
 • Atstovauja Darželį kitose institucijose, palaiko ryšius su švietimo valdymo  institucijomis;
 • Kontroliuoja Darželio darbuotojų veiklą;
 • Vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;
 •  Atsako  už vadybinių funkcijų paskirstymą,  už nuveiktą darbą atsiskaito Darželio bendruomenei, steigėjui (Savivaldybės Švietimo skyriui), visuomenei;
 • Atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje;
 • Atsako už Darželio veiklos rezultatus.
 •  Direktorius atsako už visą įstaigos veiklą, užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti vaikų gyvybei, sveikatai, normaliai asmens brandai.

3.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • Organizuoja ugdymo programų, planų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą;
 • Analizuoja ir vertina ugdymo procesą, jo pokyčius, vykdo ugdymo proceso
  priežiūrą, inicijuoja ir organizuoja vidaus auditą, teikia pedagogų tarybai svarstyti analitinės –
  tiriamosios veiklos medžiagą;
 • Teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri kaip vykdomi švietimo politiką ir
  pedagogų veiklą   reglamentuojantys   dokumentai,   rengia   pedagogų   atestacijai   reikalingus
  dokumentus, teikia juos Darželio direktoriui tvirtinti;
 • Organizuoja specialiojo ugdymo komisijos darbą, inicijuoja specialiųjų poreikių
  vaikų integravimo programų rengimą;
 •  Skatina   pedagogus   savarankiškam   profesiniam   tobulėjimui,   dalykiniam  bendradarbiavimui, testavimuisi;
 •  Organizuoja    pedagogų,    vaikų    tėvų    (globėjų)    pedagoginį    švietimą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais) ir kitomis institucijomis, užtikrinant ugdymo paslaugų kokybę;
 • Atsako už tai, kad ugdymo procesas, ugdymo programos, metodinės priemonės,
  ugdymo metodai  ir  formos  būtų  svarstomi,   taikomi  kasdieniniame   darbe,   Darželyje  būtų
  organizuojamas metodinis darbas;
 • Už savo darbą atsiskaito Darželio direktoriui vidaus darbo taisyklių nustatyta
  tvarka;

4.Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (ūkvedys):

 • Organizuoja Darželio ūkinę veiklą, vykdo pastatų, įrengimų priežiūrą ir remontą, organizuoja ugdymo priemonių ir inventoriaus įsigijimą, apskaitą ir apsaugą;
 • Organizuoja Darželio aptarnaujančio personalo darbą supažindina su saugos darbe taisyklėmis ir kitais norminiais teisės aktais, prižiūri jų vykdymą.
 • Rūpinasi sanitarijos ir higienos priemonių įsigijimų, švara
  organizuoja Darželio aptarnaujančio personalo darbą;
 • Yra materialiai atsakingas asmuo;
 • Vykdo kitus trumpalaikius direktoriaus pavedimus.

     IX.PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

 1. Direktoriaus pavaduotoja/ ugdymui (priimant suderinus su Švietimo skyriumi),
  pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Darželio direktorius įstatymų nustatyta
 2. Pedagoginiai darbuotojai į darbą gali būti priimami atviro konkurso tvarka.
  Konkurso tvarką tvirtina Darželio direktorius.
 3. Darbuotojams apmokėjimo už darbą tvarką ir dydį nustato įstatymai, Vyriausybės
  nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai teisės aktai.
 4. Ugdomąjį darbą Darželyje turi teisę dirbti tik atitinkamą ikimokyklinį specialųjį,
  aukštesnįjį ar aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turintys specialistai.

                               X.ATESTACIJA, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 1. Darželio direktorius ir pedagogai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos
  nustatyta tvarka.
 2. Darželio direktorius kartu su pedagogų taryba sudaro perspektyvines pedagogų
  atestacijos programas ir jas suderina su steigėju.
 3. Darželio pedagogai savo kvalifikaciją gali kelti savarankiškai arba ne mažiau kaip
  5 dienas per metus dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo renginiuose, už tą laiką gaunant vidutinį
  darbo užmokestį.

                                                         XI.DARŽELIO RYŠIAI

 1. Darželis yra pavaldus steigėjui (Švietimo skyriui) bei vykdo Švietimo ir mokslo
  ministerijos įsakymus ir kitus norminius teisės aktus.
 2. Darželis bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (
  sveikatos, kultūros, sporto, mokslo, švietimo, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis ir
  ), vietos   bendruomenės   nariais,   asociacijomis,   organizacijomis,   gali   dalyvauti   įvairiuose
  programose ir projektuose.
 3. Darželis gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, savo
  kompetencijos ribose sudaryti sutartis dėl pasikeitimo pedagogais, bendrų renginių organizavimo ir
  . vadovaudamasis veikiančiais  įstatymais  gali  stoti  į tarptautines organizacijas,  dalyvauti
  tarptautinėse programose ir projektuose.

 

                                   XII. DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

       1.Darželio veiklą prižiūri steigėjas (Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo
skyrius).

2.Darželio finansinės  veiklos kontrolę vykdo  steigėjas  ir valstybės  įgaliotos
kontrolės institucijos.

                   XII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

          1.Darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka                            disponuoja jam paskirta žeme. Savivaldybės (ar valstybės) pastatais, finansiniais              ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.                                                               2.Darželis finansuojamas Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšomis pagal                           asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą ir vaikų tėvų daliniu mokesčiu.                             3.Darželis yra paramos gavėjas, gali steigti paramos fondą.                                             4.Darželis gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro patalpų nuomos mokestis,                  fizinių ir juridinių asmenų parama, pajamos, gautos už papildomas paslaugas                  ir kitos teisėtai įgytos lėšos.                                                                                               5.finansines operacijas vykdo Vilniaus savivaldybės biudžetinė                                          įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita”.                   

                       XIV. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS

 1. Darželio nuostatus, pakeitimus, jų papildymus, pritarus Darželio tarybai, tvirtina
  steigėjas.
 2. Darželio nuostatai keičiami, papildomi Darželio direktoriaus, tarybos ar steigėjo
  Darželio tarybai pritarus.

                       XV.ARCHYVAS IR DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO                                                                                   TAISYKLĖS

 1. Darželio archyvo vedimo ir dokumentų rengimo,  įforminimo, tvarkymo  ir
  apskaitos taisykles reglamentuoja Archyvų įstatymas, tarptautinis standartas ISO 15489-1:2001,
  Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo
  terminų rodyklė.
 2. Darželio archyvą tvarko etatiniai darbuotojai (sekretorius ir archyvaras).

                                   XVI. DARŽELIO REGISTRAVIMAS

     1. Darželis įregistruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas juridinių asmenų
registre įstatymų nustatyta tvar

  XVII. DARŽELIO PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 1. Darželis reorganizuojamas   ar   likviduojamas   steigėjo   iniciatyva   Civilinio
  Kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Apie Darželio reorganizavimą ar likvidavimą direktorius įstatymų nustatyta
  tvarka privalo pranešti darbuotojams ir vaikų tėvams.

 

 • Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt